پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره

پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره

… دانلود …

پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره :

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با موضوعایجاد تغییرات در

AHP

با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارهاو زیر معیارها، در قالب فایل

word

و در حجم 107 صفحه.

چكیده:

از آنجا كه اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع

می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی واجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یك تكنیك قوی كه بتواند انسان را در اینزمینه یاری كند كاملا محسوس می باشد. یكی از كار آمد ترین این تكنیك ها فرایندتحلیل سلسله مراتبی (

Analytical hierarchy process

) است كه برای اولین بارتوسط توماس ال ساعتی در دهه ی 1970 مطرح شد. این تكنیك بر اساس مقایسه های زوجیبنا نهاده شده و امكان بررسی سناریو های مختلف را به مدیران می دهد.

این فرایند با توجه به ماهیت ساده و در عینحال جامعی كه دارد مورد استقبال مدیران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا دراین پایان نامه سعی شده است تا با نگرشی متفاوت در مقایسه ی دو به دوی معیار ها وزیر معیار ها در این فرایند نتایج حاصل از این روش به واقعیت موجود نزدیك تر شود.بر همین اساس با توجه به اینكه هر معیار یا زیر معیاری در این فرایند در سطوح مختلفدارای مطلوبیت متفاوتی می باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبیت معیار ها در هر سطحآنها را دو به دو با هم مقایسه كرد.

جهت آزمایش نتایج حاصل از این كار پژوهشیتكنیك حاصله به صورت حل یك مسئله پیاده گردیده كه در این پایان نامه موجود میباشد.

پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول، كلیات

موضوعتحقیق

بیان وتعریف موضوع

اهدافتحقیق

فرض تحقیق

قلمروعلمی تحقیق

قلمرومكانی

متدولوژیتحقیق

روش تحقیق:

روش گردآوریاطلاعات

محدودیتهای تحقیق

فصل دوم، مروری بر ادبیات تحقیق

پیشگفتار

كلیات

اصول فرایندتحلیل سلسله مراتبی

مزایایفرایند تحلیل سلسله مراتبی

گام هایفرایند تحلیل سلسله مراتبی

ساختنسلسله مراتبی

انواعسلسله مراتبی ها

روش ساختنیك سلسله مراتبی

محاسبهوزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

روش هایمحاسبه وزن نسبی

روش حداقلمربعات

روش حداقلمربعات لگاریتمی

روش بردارویژه

روش هایتقریبی

محاسبهوزن نهایی

محاسبهنرخ ناسازگاری

ماتریسسازگار

ماتریسناسازگار

الگوریتممحاسبه نرخ ناسازگاری یك ماتریس

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك سلسله مراتبی

سیستمهایغیر خطی یا شبکه ها

تئوریمطلوبیت

مفهوممطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات

نظریهکاردینالی مطلوبیت

نظریهاردینالی مطلوبیت

مطلوبیتکل و مطلوبیت نهایی

نرخ نهاییجانشینی

رابطهبین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی

بررسیسوابق گذشته

فصل سوم، تجریه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی

تجزیهو تحلیل فرایند سلسله مراتبی

فصل چهارم، نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجهگیری

پیشنهادات

پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره
فهرست منابع

پیوست: تصمیم‌گیری چیست

تصمیم‌گیریچیست

مقدمهو كلیات

تعریفتصمیم گیری و مراحل آن

ویژگیهاییک تصمیم خوب

انواعتقسیمات در تصمیم گیری

تصمیمهای برنامه ریزی شده و نشده

تصمیماتفردی و گروهی

تصمیماتفردی

تصمیمگیری گروهی

مدلهایکلان تصمیم گیری

مدل راضیکننده

مدل علاقهضمنی

مدل علاقهضمنی

مدل حداکثربهره گیری (بهینه سازی

محیطهایکلان تصمیم گیری

قطعی ومعین

تحت ریسک

عدم قطعیت

تعریف

MCDM

و مفاهیم اولیه آن

تعریفتصمیم گیری چند معیاره

تعاریفو مفاهیم اولیه

هدف بصورتیک تابع (

Objective

راه حلبهینه (

Optimal Solution

آلترناتیو

معیار

راه حلبرتر (

Preferred Solution

راه حلرضایت بخش (

Satisfying Solution

راهحلموثر (غیرمسلط

مراحلآمادهسازی ماتریس تصمیمگیری

تبدیلمعیارهای کیفی به کمی

خطکش مقیاس

منطق فازی(

Fuzzy Logic

نرمالیزهکردن

نرمالیزهکردن برداری

نرمالیزهکردن خطی

روش سومنرمالیزه کردن

وزندهی

روش آنتروپی

روش مقایساتزوجی

انواعتکنیکهای

MCDM

روش

Dominance

روش

Maximin

روش

Maximax

روش

Conjunctive

روش

Disjunctive

روش

Lexicography

روش حذفی

تکنیکهای تعاملی

روش مجموعساده وزین (

SAW

روش

TOPSIS

روش

ELECTRE

روش

AHP

روش

DEMATEL

روش

NAIADE

تکنیکهایپیشرفته تعاملی

روش

EVAMIX

روش

MAVT

روش

UTA

روش

MAUT

روش

SMART

روش

ORESTE

روش

PROMETHEE

روش

REGIME

روش

PAMSSEM

مقایسهتکنیکهای

MCDM

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره وارد صفحه فروش فایل دانلودی پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

پايان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره

مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي

 مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي

… دانلود …

مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي :

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

الهام یوسفی روبیات – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فاطمه قسامی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اسماعیل صالحی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیقات نشان داده است که تماس با طبیعت روی سلامتی و احساس خوب زیستن مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر دارد.کمربندهای سبز یک ابزار موثر برای کاهش صداهای تولیدی حاصل از ترافیک شهر ها اند. همچنین پوشش گیاهی خیلی بهتر و ارزانتر از موانع مصنوعی مانند دیوار در کاهش صدا نقش دارند. به هر حال کیفیت کاستن صدا در درختان و درختچه ها برحسب اندازه برگ، تراکم شاخه و برگ، گونه و بلندی متفاوت است. برای توسعه کمربندهای سبز، ضروری است که گیاهانی استفاده شوند که مقاوم به آلودگی هوا باشند. در این مقاله شاخص تحمل آلودگی هوا به کمک برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و پارامترهای بیولوژیکی و همچنین اقتصادی- اجتماعی برای گیاهانی که به طور رایج در کمربندهای سبز مورد استفاده قرار می گیرد، مورد ارزیابی قرار گرفت. و بر این اساس شاخص عملکرد محاسبه می شود. در انتها گونه های مناسب با شاخص عملکردی بالا برای کاشت در کمربند سبز معرفی می شوند

عنوان محصول دانلودی: مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي را در ادامه مطلب ببینید
مقاله ارزيابي شاخص عملکرد گونه هاي مناسب براي توسعه کمربند سبز براي کاهش ميزان آلودگي صوتي

نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي)

نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي)

… دانلود …

نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بازاریابی رابطه مند رویکردی جدید در صنایع و کسب و کارها، به ویژه در صنعت بهداشت و درمان است. امروزه هدف اصلی اغلب شرکت های تامین کننده تجهیزات دندانپزشکی در چارچوب برنامههای بازاریابی، ایجاد ارتباطات نزدیک و بلندمدت با مشتریان به منظور درک و شناخت کامل نیازها و تأمین رضایت آنهاست، بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه بازاریابی رابطهمند در موفقیت این شرکتها، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بکارگیری تکنیک های بازاریابی رابطه مند در مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مشتریان آن ها انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای- میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و مشتریان 32 شرکت تامین کننده تجهیزات دندانپزشکی تشکیل می دهند. برای بررسی و آزمون مدل مفهومی ارائه شده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده شده است. یافتههای پژوهش در بخش آزمون متغیرها نشان میدهد از میان کلیه تکنیک های بازاریابی رابطه مند، تکنیک های کیفیت خدمات و پیشنهاد جذاب از وضعیت خوبی برخوردار هستند. همچنین مدیریت زنجیره تامین محصولات و میزان رضایت مشتریان این شرکت ها نیز در سطح مطلوبی قرار دارد. پس از بررسی وضعیت متغیرها، مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون مدل، تاثیر مثبت کاربرد تکنیکهای بازاریابی رابطهمند در مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مشتریان را که همان فرضیه اصلی پژوهش بوده، تایید نمود و این به آن مفهوم است که هرچه شرکتها به کاربرد این تکنیکها در فرآیند مدیریت زنجیره تامین بیشتر توجه کردهاند، سطح رضایت مشتریان آنها ارتقا پیدا کرده است.

پژوهشگر گرامی فایل کامل نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل نگاشت و تبيين چهارچوب مفهومي-توسعه اي روابط علي ميان تکنيک هاي بازاريابي رابطه مند، مديريت زنجيره تامين و رضايتمندي مشتريان؛ با رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: شرکت هاي تامينکننده تجهيزات دندانپزشکي) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس

 مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس

… دانلود …

مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس :

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

میثم قدمی میمندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
امیرحسین شاه امیریان – کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش پترولوژی، دانشگاه اصفهان
کمال نوری خانکهدانی – دکتری زمین شناسی پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شی
محمدحسن ازادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

رگه های سیلیسی بن دونو در مرکز تاقدیس کوه سفید توتک و 230 کیلومتری شمال شرقی شیراز رخنمون دارد. رگه ها ی سیلیسی بن دونو در مرحله تأخیری ماگمایی که مرتبط با توده ی گرانیتی بن دونو هستند به وجود آمده اند. از این رگه ها چند مقطع صیقلی تهیه شد که با بررسی این مقاطع کانی های پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، گوتیت، آنکریت و مالاکیت شناسایی شد که دارای بافت های جانشینی حاشیه ای، بلورین، پرکننده فضای خالی، کلوئیدی، اسکلتی، اوولیتیک و ریتمیک هستند. این بافت ها شرایط دما – فشار پایین تا متوسط و ته نشست های اولیه و ثانویه به تعداد بی شمار را نشان می دهند برای ارزیابی مقدار طلا، تجزیه شیمیاییINAA)انجام شد که مقدار طلا را در این رگه ها99ppb نشان می دهد. با توجه به این مطلب که مقدار کلارک طلا در پوسته ی زمین 5ppb می باشد، مقدار طلای رگه های سیلیسی بن دو نو دارای آنومالی مثبت و حائز اهمیت هستند

اینک شما با جستجوی مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسي کاني هاي فلزي و عنصر طلا در رگه هاي سيليسي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس

مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن

 مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن

… دانلود …

مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن :

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

فیروز احسانی فر – دانشجویکارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
عطااله کاویان – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
کریم سلیمانی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
هیراد عبقری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه

چکیده:

ابتدا با استفاده از بررسی های میدانی پرسش نامه های مربوطه به زمین لغزش های اتفاق افتاده در حوزه و مرور مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور دوازده عامل موثر شامل: درجه شیب، جهت شیب، شکل شیب، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از گسل، فاصله از ابراهه، فاصله از جاده ، فاصله از ستیغ، سنگ شناسی، کاربری اراضی، بارش و ضریب سطح شناسایی شدند. سپس اقدام به پردازش آنها با استفاده از ArcGIS9.3 گردید 87 لغزش رخداده در حوزه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند و از نسبت فراوانی برای تجزیه و تحلیل اماری استفاده گردید نتایج نشان داد که شیبهای بیشتر از30 درجه با شکل مستقیم ارتفاع 400-200 متری از سطح دریا فاصله 150-0 متر از جاده و ابراهه و کاربری کشاورزی با رسوبات کواترنری، مارن و مارن سیلتی بیشترین حساسیت را به لغزش از خود نشان داده اند بطوریکه ضریب نسبت فراوانی در انها بیشتر از سایر کلاسها بوده است در نهایت نقشه پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش منطقه مورد مطالعه درچهار کلاس بدست امد

با سلام،محصول دانلودی مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از تحليل اماري نسبت فراواني مطالعه موردي: حوزه ابخيز تجن

مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور

مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور

… دانلود …

مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور :

تعداد صفحات :25

توسعه تشکیلات ترویج تعاون علاوه بر کمک در پیشبرد روند توسعه و بهبود کارکردهای بخش تعاون می‌تواند در توانمندسازی تعاونگران و موفقیت تعاونی‌ها نیز اهمیت به سزایی داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی گزیدارهای توسعه تشکیلات ترویج تعاون کشاورزی در دو مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول تحقیق، با انجام مطالعه دلفی، پنج گزینه و چهار معیار برای توسعه تشکیلات ترویج تعاون شناسایی گردید. پس از ترسیم درخت تصمیم‌گیری، داده‌ها از طریق تکمیل 21 پرسشنامه توسط صاحب‌نظران ترویج و تعاون (کارشناسان و مدیران ارشد ستادی حوزه ترویج و کارآفرینی وزارتخانه و اعضای هیات علمی با سابقه پژوهشی و انتشاراتی در حوزه ترویج تعاون)، بر مبنای مقایسه‌های زوجی، گردآوری شدند. از نرم‌افزار Expert Choice‌ برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. گزینه‌ها و معیارهای شناسایی شده برحسب وزن نسبی (نرخ‌های ناسازگاری کمتر از 1/0) اولویت‌بندی گردید. اولویت معیارها عبارت است از: “تناسب با ظرفیت‌ها و شرایط بخش تعاون”، “اثربخشی به لحاظ ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به مخاطبان”، “تناسب با ساختار اداری و قوانین و مقررات مربوطه”، “امکان‌پذیری به لحاظ امکانات و منابع وزارت تعاون و رفاه اجتماعی”. گزینه‌ها نیز به این ترتیب اولویت‌بندی گردید: (1) شبکه‌سازی نهادی: ساماندهی شبکه ترویج تعاون؛ (2) تشکیلات دولتی توسعه یافته: توسعه ساختار تشکیلاتی در بدنه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ (3) برون سپاری نهادی: توسعه تشکیلاتی غیردولتی در بدنه بخش تعاون با مشارکت اتحادیه‌های تعاون؛ (4) تداوم وضع پیشین: بازسازی تشکیلات مربوط به وزارت تعاون (سابق) و (5) تداوم وضع فعلی: پس از شکل‌گیری وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی. همچنین معیارها

با سلام،محصول دانلودی مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله شناسايي و اولويت‌بندي گزيدارهاي توسعه تشکيلات ترويج تعاون کشور

پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران

پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران

… دانلود …

پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش سراسري محيط زيست انرژي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رشد بی رویه شهر تهران در چند دهه اخیر و فقدان یک برنامه ریزی مدون برای توسعه و طراحی خیابان ها و مساکن سبب ایجاد آلودگی های شدید و به خصوص در زمان وقوع اینورژن های شدید شده است. از عواقب افزایش آلودگی هوا در درجه اول بروز بیماری های قلبی و ریوی و همچنین افزایش مرگ ومیر در شهرها نیست. وارونگی یا اینورژن یکی از شرایط حاد در محیط زیست شهری می باشد که با ایجاد شرایط پایدار در لایه زیرین جو به صورت یک مانع از حرکت عمودی هوازن آلاینده ها جلوگیری می کند. بعلاوه تعدادی از شدیدترین آلودگی های هوا در اثر وارونگی خواه صورت می گیرد. در شرایطی که وارونگی رخ دهد باعث نزول بیشتر آلودگی ها به لایه های پایین تر تروپوسفر می شود. نتایج نشان داد که اسقرار زبانه های کم فشار گنگ در سطح زمین و پرفشار آزرو دلایل وارونگی در تراز میانی و بالای جو ، سبب پایداری و افزایش دما و در پی آن حبس شدن آلاینده ها در سطح زمین و کاهش کیفیت هوا در تهران می شود که در نهایت افزایش دو برابری و مرگ ومیر بیماران تنفسی را در پی داشته است. وضعیت آلودگی هوای تهران هر روز بدتر از دیروز 10000 برتر از سال قبل می گردد. نتایج بررسی شاخص کیفیت هوا طی سه سال اخیر نشان می دهد تهرانی ها در سال 59 آلوده طنین دی ماه بازه سه ساله اخیر را تجربه کردند به نحوی که تعداد روزهای ناسالم برای عموم جامعه نسبت به سال گذشته دو برابر شده بود. در سال 59 هم 59 روز هوا ناسالم بود اما تعداد روزهایی که وضعیت هوا در شرایط اضطرار قرار گرفت و روز بوده است. در سال 59 مجموع پیام آلوده 29 روز نخست دی ماه، 59 روز بوده است که تنها یک روز کیفیت هوا در شرایط اضطرار قرار گرفت و از 591 واحد فراتر رفت.

اینک شما با جستجوی پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران وارد صفحه فروش فایل دانلودی پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

پيش بيني شرايط وارونگي در زمستان و راهکارهاي مقابله با آن در کلان شهرتهران

مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره

 مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره

… دانلود …

مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره :


محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مهرداد مرادی – کارشناس ارشدمهندسی صنایع
علی تقی زاده – استادیاردانشگاه ازاداسلامی شیراز
محمدرضا فیلی زاده – استادیاردانشگاه ازاداسلامی شیراز

چکیده:
امروزه بعلت اهمیت روزافزون اطلاعات و تمایل افرادبه امنیت اطلاعات ابزارهای قدیمی مانند استفاده ازپسورد به تنهایی جوابگو و قابل اعتمادنمی باشد بنابراین متخصصین بهدنبال راه هایی مطمئن تر می گردند یکی ازموفق ترین راه های یافته شده استفاه ازعلم بیومتریک است سیستم تشخیص بیومتریک می بایست یک تشخیص قابل اطمینان را فراهم کند تایید وتعیین کندکه آن شخص خودش است یاخیربیومتریک درسیستم های مختلف کاربرد دارد ازجمله امنیت سیستم های کامپیوتری بانکداری الکترونیکی موبایل کارتهای اعتباری وغیره دراین مقاله درمورد علم بیومتریک و دلایل ایجادوانواع آن بحث خواهیم کرد و نقاط ضعف و قدرت آنها را شناسایی می نماییم و با استفاده ازمدل مجموع ساده وزنی SAW ( simple additive weighted انواع بیومتریک رابراساس معیارهای مختلف مقایسه و مشخص میکنیم که کدام نوع بهتر است

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله رتبه بندي سيستم هاي بيومتريک بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره

مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار

مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار

… دانلود …

مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار :

تعداد صفحات :22

در این پژوهش نتایج یک مطالعه‌ی تجربی درخصوص جریان حول یک سیلندر سه‌بعدی مربعی متصل به کف تونل باد ارائه شده است. آزمایش‌ها در تونل باد مدار باز مادون صوت با حداکثر اغتشاشات جریان آزاد 02 درصد و به‌وسیله‌ی جریان‌سنج سیم داغ انجام شده است. نسبت منظری سیلندرها 3 و 7، نسبت انسداد تونل 33 درصد، و سرعت جریان آزاد بین 11 تا 22 متر بر ثانیه است. در این مطالعه، بررسی سرعت متوسط و شدت آشفتگی در جهت جریان، اثرات عدد رینولدز بر ویژگی‌های جریان، تحلیل طیفی سیگنال‌های سرعت، و نیز محاسبه‌ی تجربی نرخ استهلاک انرژی و مقیاس طولی کولموگروف انجام شده است. آزمایش‌های انجام‌شده نشان‌گر وجود یک گردابه در بالادست سیلندر سه‌بعدی متصل به کف، جدایش لایه‌های برشی از کناره‌ها و بالای مدل، نحوه رشد این لایه‌ها، و نسبت مستقیم شدت آشفتگی با نرخ استهلاک انرژی است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي تجربي جريان آشفته حول سيلندر سه‌بعدي مربعي با تأثير ديوار

مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري

 مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري

… دانلود …

مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري :


محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
ملیحه شبان زاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سید امین اقوامی – مربی دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:
منطقه زغال دار تخت دراستان گلستان و 12کیلومتری شهرستان مینودشت واقع شده است دراین منطقه 6لایه اقتصادی زغال به نام های K8 ,K10, K11 ,K17 ,K19 ,K20 وجود دارد ارزیابی ذخیره به صورت دستی با نرم افزار AutoCAD بررسی شد و میزان ذخیره 24/6میلیون تن درکل لایه ها محاسبه شد با نرم افزار Datamine بصورت سه بعدی دربلوک مرکزی این ذخیره ارزیابی گشت و به باقی منطقه تعمیم داده شد که میزان ذخیره با این نرم افزار برابر 21/6 میلیون تن تخمین گردید چون تمام ضخامت ها دراین نرم افزار ضخامت واقعی به جای میانگین ضخامت ها می باشد ارزیابی از اطمینان بیشتری برخوردار است این ارزیابی درحد کاتگوری C1-2 تاC1-1 قرار میگیرد و حداکثر تا افق 300 متری بررسی شده است برای بالا بردن ذخیره تا افق100 متری بلوک بندی و محاسبه ذخیره انجام شد که ذخیره درحد کاتگوری B ذخیره ممکن و به میزان 6/9 میلیون تن با روش نرم افزاری و 7/4 میلیون تن با روش دستی تعیین شد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي و تحليل داده هاي اکتشافي منطقه زغال دار تخت و ارزيابي ذخاير آن به روش کامپيوتري