بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام

بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام

… دانلود …

بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين علوم انساني در قرن 21

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک مدیریت تعارض و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در شرکتهای تعاونی استان ایلام انجام شده است، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه جمعآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب میشود، روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری محاسبه و برای تحلیل واریانس چند متغیره به منظور مقایسه نمره عوامل تاثیرگذار بر ابعاد سبک مدیریت بر حسب عوامل جمعیت شناختی و ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون فرضیهها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکتهای تعاونی استان ایلام میباشد. با توجه به حجم جامعه آماری که 2800 نفر از مدیران و شرکتهای تعاونی استان ایلام میباشد با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه338 نفر از مدیران شرکتهای تعاونی تعیین شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که سبک مدیریت با موفقیت سیستم های اطلاعاتی در شرکتهای تعاونی استان ایلام رابطه مثبت و معناداری دارد و تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي در شرکتهاي تعاوني استان ايلام

بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي

بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي

… دانلود …

بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و محيط زيست

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: جیوه یک آلاینده با اهمیت جهانی است که به صورت گسترده در محیط زیست پراکنده شده است. پایش جیوه در محیط های آبی بویژه رسوبات، بدون سنجش جیوه آلی و سلنیوم نمی تواند به طور دقیق بیان گر وضعیت آلودگی جیوه در اکوسیستم های آبی باشد، لذا مطالعه حاضر به سنجش جیوه کل، جیوه آلی و سلنیوم و همچنین خاصیت آنتاگونیستی سلنیوم و همبستگی درصد کربن آلی با جیوه در رسوبات تالاب انزلی می پردازد.روش بررسی: تعداد 40 نمونه رسوب سطحی از بخش های شرقی و غربی تالاب انزلی جمع آوری گردید و غلظت جیوه آلی و کل آنها با استفاده از دستگاه آنالیز جیوه پیشرفته اندازه گیری شد. همچنین غلظت سلنیوم در نمونه های رسوب با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری گردید.یافته ها: میانگین غلظت جیوه کل در شرق و غرب تالاب به ترتیب 109.53 و (ng/g dw (dry weight 68.39 بدست آمد، که این میانگین در رسوبات بخش شرقی تالاب به طور معنی داری بالاتر از بخش غربی بوده است (0.001> P). میانگین غلظت جیوه آلی در شرق و غرب تالاب به ترتیب برابر 34.91 وng/g dw 28.84 بود که به لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. این در حالی بود که، نسبت جیوه آلی به جیوه کل در دو منطقه مورد بررسی اختلاف معنی داری را نشان داد. میانگین غلظت سلنیوم در رسوبات شرق و غرب به ترتیب 156.25 و ng/g dw 163.75 بودند و همبستگی منفی معنی داری بین میزان سلنیوم و جیوه آلی در رسوبات بخش غربی تالاب وجود داشت (0.05> P).نتیجه گیری: میزان جیوه کل در رسوبات شرق و غرب تالاب انزلی نسبت به سایر مطالعات مناطق مختلف جهان پایین تر بوده است. در صورتی که درصد جیوه آلی در مناطق شرق و غرب تالاب انزلی به نسبت بالا بوده است. در نتیجه دسترسی زیستی جیوه در رسوب و سمیت آن برای آبزیان منطقه بالاتر خواهد بود. در این تحقیق با وجود بالا بودن نسبت مولی سلنیوم به جیوه کل، درصد جیوه آلی در منطقه نسبتا بالا بوده است. پیشنهاد می شود فرم های مختلف سلنیوم که در پیوند شدن با جیوه معدنی موثر هستند و همچنین میزان سلنیوم و جیوه در آبزیان منطقه اندازه گیری گردند.

كلید واژه: تالاب انزلی، رسوبات، سلنیوم، جیوه کل، جیوه آلی

با سلام،محصول دانلودی بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي غلظت جيوه کل، جيوه آلي و سلنيوم و تعيين خاصيت آنتاگونيستي سلنيوم با جيوه آلي در رسوبات تالاب انزلي

بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات

بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات

… دانلود …

بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات بود.روش ها: در این تحقیق، 64 بیمار از میان مردان مبتلا به سرطان پروستات که کاندیدای پرتودرمانی بودند، انتخاب شدند. برای پردازش اطلاعات طرح درمان بیماران، برنامه ای در محیط نرم افزار Matlab (version 2008a، MathWorks، USA) نوشته شد. با کمک این برنامه، میزان دز مثانه به صورت میانگین دز کل حجم مثانه به دست آمد. نمونه های ادرار بیماران، در فواصل زمانی مشخص و به منظور بررسی سطح پروتئین Occludin جمع آوری شد. الگوی زمانی انجام آزمایش ها، شامل قبل و بعد از هر 5 جلسه از پرتودرمانی تا اتمام درمان و سپس، هر 1 ماه از اتمام پرتودرمانی تا 3 ماه یا به عبارت دیگر، 3 مرتبه بعد از اتمام پرتودرمانی بود.یافته ها: افزایش در بیان Occludin مثانه بیماران از جلسه پنجم درمان شروع شد (P=0.046) و در جلسه پانزدهم به بیشترین میزان خود (تا 24.7 نانوگرم بر میلی لیتر) رسید. بر اساس روش محاسباتی دز میانگین مثانه، میزان دز برای ایجاد چنین آسیبی 25.5 گری محاسبه شد. علاوه بر این، تغییرات در بیان نشانگر Occludin در توافق خوبی با آسیب های تکرر ادرار، عجله در تخلیه ادرار و درد حین دفع ادرار قرار داشت (P<0.050).نتیجه گیری: افزایش معنی دار در بیان Occludin، می تواند به عنوان یک روش تشخیصی در بررسی آسیب ناخواسته مثانه بیماران تحت پرتودرمانی خارجی پروستات مورد استفاده قرار گیرد.

كلید واژه: آسیب های مثانه، Occludin، دز، پرتودرمانی، سرطان مثانه

با سلام،محصول دانلودی بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي تغييرات سطح پروتئين Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بيماران تحت پرتودرماني خارجي پروستات

مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله

مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله

… دانلود …

مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: در حال حاضر تکنیک انتخابی برای بی حسی مولارهای شیری مندیبل تکنیک بلاک عصب دندانی تحتانی است که این تکنیک معایبی دارد از جمله طول مدت بی حسی و احتمال آسیب لب و زبان کودک بعد از بی حسی. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر کلینیکی تزریق اینفیلتریشن به جای بلاک برای کارهای ترمیمی، پالپوتومی و جراحی مولارهای شیری مندیبل است.مواد و روشها: این تحقیق به روش sequential double blind randomized trial انجام شد. 80 کودک 9-6 ساله که نیاز به درمان های یکسان دو طرفه در مولارهای شیری مندیبل داشتند انتخاب شده و با انجام 2 تزریق درمانهای لازم (ترمیمی، پالپوتومی، روکش، کشیدن) در هر دو طرف در یک جلسه انجام شد. ارزیابی راحتی بیمار شامل حرکات دست و بدن و حرکات چشم حاکی از درد، شکایت لفظی و گریه توسط دستیار دندانپزشکی که از نوع تزریق آگاه نبود و صرفا با مشاهده این حرکات ثبت شد.یافته ها: آزمون T نشان داد در هیچیک از عوامل ارزیابی شده اختلاف معنی داری میان تکنیک های بلاک و اینفیلتریشن وجود ندارد و عمق بی حسی با دنسیتی استخوان در گروههای مورد مطالعه بستگی ندارد.نتیجه گیری: در درمان مولارهای شیری مندیبل می توان به جای تکنیک بلاک از تزریق اینفیلتریشن استفاده کرد.

كلید واژه: ارزیابی، تزریق بلاك، تزریق اینفیلتره مولارهای شیری مندیبل، كودكان 9-6 ساله

اینک شما با جستجوی مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقايسه تاثير تزريق Infiltraion با Block در بي حسي مولارهاي شيري فك پايين كودكان 9-6 ساله

تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي

تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي

… دانلود …

تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي برق

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پردازش سیگنال آرایه یکی از شاخه های مهم پردازش سیگنال است و در سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. پردازش سیگنال آرایه در زمینه هایی زیادی همچون کشف رادیویی، کشف فاصله، ارتباطات، رادار، سونار، زلزله، اکتشافات، ستاره شناسی، زیست شناسی بکار می رود. همچنین در سالهای اخیر توجه زیادی به استفاده از تکنیک های رزولوشن بالا برای تخمین جهت به روش DOA شده است و الگوریتم های زیادی در رابطه با این موضوع ارائه شده است. اکثر این الگوریتم ها با فرض گوسی بودن نویز به جهت یابی به روش DOA می پردازند. با این وجود، بخاطر وجود نویز رنگی در محیط محققان تلاش کردند تا از پردازش سیگنال آرایه بر پایه انباشتک مرتبه ی بالا استفاده کنند، بخاطر اینکه انباشتک مرتبه بالاتر یک مشخصه نامعین برای هر نویز گوسی دارد لذا این الگوریتم سبب می شود که الگوریتم تخمین جهت اولیه به نویز رنگی گوسی یا نویز غیر رنگی گوسی و نویز سفید بسط یابد. الگوریتم های رزولوشن بالا همچون MUSIC و ESPRIT با فرض گوسی بودن نویز [1]و محدود بودن مرتبه دوم آماری عملکرد خوبی دارند. متأسفانه این فرض نمی تواند در سناریوهایی همچون نویز کلاتر دریا، نویز اتمسفر، نویز کانال ارتباطی، اکوی رادار، نویز اتمسفری فرکانس پایین و سیگنال های مصنوعی راضی کننده باشد لذا در تحقیقات اخیر از پردازش آلفای پایدار متقارن ثابت برای نویز ضربه ای غیرگوسی استفاده می شود که بهتر از نویز گوسی قابل مدل سازی است. برای مهار نویز ضربه ای الگوریتم های زیرفضای تخمین جهت ورود سیگنال همچون ROC-MUSIC و FLOM-MUSIC ارائه شده اند که بجای استفاده از مرتبه آماری دوم پیشنهاد شده اند. با این حال الگوریتم های آماری مرتبه کم برای عملکرد بهتر نیاز به دانش دوره ای آمارهای نویز ضربه ای و نمونه گیری زیاد دارند، به عبارت دیگر برای جستجوی پیک، بار محاسباتی سنگینی دارند و قادر به حالت نمایی پارامتر <1 نویز ضربه ای نیستند. لذا در این مقاله الگوریتم جدیدی تحت نام Lp root-MUSIC معرفی می شود که در شرایط نویز غیرگوسی عملکرد خوبی داشته و نیاز به جستجوی پیک ندارد. این موضوع بوسیله شبیه سازیهای رایانه ای اثبات می شود.

اینک شما با جستجوی تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي وارد صفحه فروش فایل دانلودی تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تخمين گر جديد و قوي تعيين جهت ورود سيگنال، Lp root-MUSIC براي محيط هاي نويز ضربه اي

تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم

تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم

… دانلود …

تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :16

والدین کودکان مبتلا به اتیسم با چالش های بسیاری رو به رو هستند، که آن ها را در معرض سطوح بالای استرس و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می دهند. مشارکت والدین در برنامه های درمانی کودکان می تواند این آشفتگی ها را کاهش دهد.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر كاهش استرس مادران کودکان پیش دبستانی مبتلا به اتیسم انجام گرفت.نمونه مورد پژوهش، 21 مادر کودک 3 تا 7 ساله مبتلا به اتیسم هستند که به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، یازده جلسه آموزش را دریافت کردند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه شاخص استرس والدینی بود که در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (70 روز) تکمیل گردید. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل گردید.یافته ها نشان دادند که برنامه آموزش والدین و پرورندان مهارت ها، استرس مادران را در دوره پس آزمون و پیگیری کاهش داده است (p<0.05). این یافته بدین معنا است که برنامه آموزش والدین توانسته است استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم را کاهش دهد.

كلید واژه: اتیسم، استرس والدینی، برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها

با سلام،محصول دانلودی تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم و بررسی کامل هدایت میشوید
تاثير برنامه «آموزش والدين و پروراندن مهارت ها» بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتيسم

بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي

بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي

… دانلود …

بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان در مديريت، اقتصاد و حسابداري و علوم انساني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي در بین دانش آموزان پسر دوره ی ابتدایی ناحیه یک ارومیه در سال تحصیلی 96 می باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش ارومیه و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 337 نفر تعیین گردید. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه می باشد. روایی پرسش نامه ها توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها به روش الفای کرونباخ برای ادراکات جو مدرسه 0/81، جو عاطفی خانواده 0/71 و عملکرد تحصیلی 0/82 بدست آمد که از لحاظ آماری مناسب می باشند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات جو مدرسه و جو عاطفی خانواده بر عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت می گذارد.

عنوان محصول دانلودی:بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي را در ادامه مطلب ببینید
بررسي روابط بين ادراکات جو مدرسه، جو عاطفي خانواده و عملکرد تحصيلي

اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب

اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب

… دانلود …

اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: اضطراب از شایعترین اختلالات روانی است. طب مکمل، امروزه بخشی از هر درمان شده و بسیاری از بیماران به منظور کاهش عوارض جانبی و هزینه درمان ها تمایل به استفاده از آن دارند. هایپریکوم پرفوراتوم به طور سنتی برای درمان بسیاری از بیماری های جسمی و روانی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر هایپریکوم پرفوراتوم (هایپیران) بر اضطراب دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه کرج انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار، بر روی دانشجویان ساکن خوابگاه های شهر کرج انجام شد. ابزار مورد استفاده فرم مشخصات فردی و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود. پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر جهت آزمون غربالگری اضطراب توسط دانشجویان تکمیل گردید. پس از غربالگری به طور تصادفی 180 دانشجو که معیار ورود به مطالعه را داشتند، به دو گروه مداخله و شاهد (در هر گروه 90 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه مداخله روزانه 60 قطره هایپیران به مدت دو ماه دریافت کردند. اضطراب قبل و بعد از دو ماه در هر دو گروه ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری تی زوجی و تی برای گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری P<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین نمره اضطراب در گروه مداخله بعد از دو ماه دریافت روزانه 60 قطره هایپیران کاهش یافته بود (P<0.001) اما در گروه شاهد کاهش نیافته بود (0.574=P). مقایسه دو گروه تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمره اضطراب بعد از مداخله نشان داد (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق، به نظر می رسد هایپریکوم پرفوراتوم می تواند در درمان اضطراب موثر باشد.

كلید واژه: هایپیران، هایپریکوم پرفوراتوم، اضطراب

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب

مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان

 مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان

… دانلود …

مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
رژینا معصومی – مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزا
محمود تولایی – گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد واسعی – گروه پاتولوژی،دانگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
غلامرضا جوادی – گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده:
مرگ و میر ناشی از سرطان از لحاظ آماری در جایگاه دوم مرگ و میر در جهان بعد از بیماری های قلبی – عروقی قرار دارد. یکی ازسرطان ها که جامعه امروزی با آن درگیر است سرطان پستان می باشد. با توجه به اینکه تشخیص و درمان به موقع می تواند بر طول عمرو کیفیت زندگی بیماران موثر باشد، امروزه به دنبال مولکول ها یا علائمی هستند که سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهند microRNAs توالی 21-24نوکلئوتید می باشند که بیان برخی از آنها بین بافت طبیعی و توموری متفاوت است. در این مطالعه، ارزیابی تغییرات بیانیmiR-125a-3pبین گروه های توموری سرطان پستان با نمونه نرمال ارزیابی شد. نمونه توموری و غیر توموری از بانک نمونه های پارافینه از بیماران مبتلا به سرطان سینه تهیه و سپس استخراجRNAبا استفاده ازترایزول انجام شد و در ادامه، سنتزcDNAبا استفاده از آغازگر های مناسب اجرا گردید. بررسی تغییرات بیانیmiR-125a-3pتوسط دستگاهReal Time-PCRانجام شد. نتایج حاصل از آن با استفاده از نرم افزارهای آماریREST بر مبنای آزمونT-test Studentارزیابی گردید.نتایج تغییرات بیانmiR – 125a-3pدر نمونه های توموری را در مقایسه با نمونه های نرمال نشان داد. بنابراین، می توان از125a-miR -3pبه عنوان یک نشانگر زیستی احتمالی در تشخیص و طبقه بندی سرطان سینه بهره گرفت با توجه به اهمیتmicroRNAها در سرطان در نتیجه میتوان از این ریزRNAدر کنار فاکتورهای دیگر برای تشخیص زود بههنگام سرطان پستان استفاده کرد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسي تغييرات بيانيMir-125a-3pدر نمونه هاي بافتي گرفته شده از بيماران با سرطان پستان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني

بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني

… دانلود …

بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران،معماري و سازه

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در طول زندگی بشر بر روی کره زمین و آسیب هایی که بر محیط زیست وارد می کند و با توجه به معضلات بزرگ در دهه اخیر در کلان شهرها که شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک و ا ستفاده از منابع تجدید ناپذیر است زندگی را برای بشر سخت می کند. ضمن اینکه ایجاد محیطی سالم و به دور از هر گونه آلودگی نیاز هر فرد در جامعه است. یکی از محیط ها، محیط مسکونی می باشد که می بایست در جهت حفظ انرژی و استفاده از منابع تجدید پذیر و قابل بازیافت که می تواند سلامت جسم و روح را به همراه داشته باشد امی مهم برداشته شود. برای طراحی محیط مسکونی بر مبنای حفظ انرژی نیازمند الگو و اصول هایی هستیم که به معماری پایدار منتهی می شود و در دهه اخیر مورد توجه معماران قرار گرفته است و بتوان نسل آینده را از مشکل بزرگ در ساخت و ساز و انرژی های تجدید ناپذیر جلوگیری کرد. در واقع معماری پایدار زمینه های زیادی دارد که با درنظر گرفتن آنها می توان به آنچه که مفهوم این کلمه دارد رسید، معماری پایدار در زمینه فرهنگی و ا جتماعی و اقتصادی و اکولوژیکی نقش دارد. در مقاله سعی بر آن شده که الگوهایی ارائه شود تا در جهت بهبود کیفیت زندگی در محیط های مسکونی باشد. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی- توصیفی می باشد.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي الگوهاي همساز با اقليم معماري پايدار با رويکرد حفظ انرژي در محيط مسکوني